Cast

CAST

Little Aris
Old Aris
Father
Mother
Aris brother
Kostas
Customer
2nd Wife

kid A
kid B
kid C
kid with down syndrome
Doctor
Nurse
Woman in hospital
boy in hospital
& the baby

Jason Fokaefs
Socrates Alafouzos
Tasos Nousias
Marcella Giannatou
Hector Fokaefs
Kostas Kazanas
Vana Pefani
Valia Papakonstantinou
&
Anastasios Alafouzos
Michael Gerarhakis
Nikolaos Papadeas
Aggelos Ladas
Sofia Belegri
Anta Kougia
Irene Odong Katopodi
Nathaniel Katopodis
Giannis Baikas